Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie

Logowanie do iBank Logowanie do iBank 2
Logowanie do Personal Logowanie do kartosfera.pl

Historia

RYS HISTORYCZNY.

01 lipca 1908 r. odbyło się pierwsze Walne Zebranie Członków Tarnogrodzkiego Towarzystwa Pożyczkowo – Oszczędnościowego będącego pierwszą spółdzielczą instytucją kredytową w Tarnogrodzie. W Zebraniu uczestniczyło 32 członków z ogólnej liczby 40. Dokonano wyboru władz Towarzystwa, Rady Nadzorczej, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Pierwszym Prezesem Zarządu Towarzystwa został ksiądz Bronisław Malinowski, członkami Zarządu zostali wybrani Władysław Bartnikowski, aptekarz oraz dr Józef Lebla. Przewodniczącym pierwszej Rady Nadzorczej został ksiądz Feliks Frank, członkami Dominik Wysocki i Błażej Turowicz. Tarnogrodzkie Towarzystwo Pożyczkowo – Oszczędnościowe prowadziło działalność do roku 1928.

06 listopada 1927 r. odbyło się Zgromadzenie Założycielskie Rolniczej Kasy Stelczyka – Spółdzielni z odpowiedzialnością nieograniczoną w Różańcu. Przyjęty Statut Kasy Stefczyka oparty był na Ustawie o spółdzielniach z dnia 29 października 1920 r. W skład Rady

Nadzorczej wybrani zostali; Tomasz Dolina, Jan Wojciechowski, Antoni Piętak, Zofia Dąbkowska, Józef Bryła i Ludwik Pieczykolan. Członkami Kasy mogły być osoby pełnoletnie zamieszkałe w Różańcu, Kolonii Różanieckiej i Bolesławinie gminaWola Różaniecka. Kasa nie prowadziła działalność od dnia 30 czerwca 1943 r. do dnia 01 sierpnia 1947 r. z powodu wysiedleń całych wiosek i wywiezienia na teren Niemiec.

22 kwietnia 1928 r. odbyło się Zgromadzenie Założycielskie Kasy Stelczyka - spółdzielni z odpowiedzialnością nieograniczoną w Tarnogrodzie. W Zebraniu uczestniczyło 45 członków założycieli. Przyjęty Statut Kasy określał, że członkami mogą być osoby pełnoletnie zamieszkałe na terenie wsi Bukowina, Biszcza, Wólka Biszczańska, Księżpol, Płusy, Korchów, Zawadka, Rakówka, Przymiarki, Zynie, Zanie, Markowicze, Króle, Wola Różaniecka, Luchów Górny, Luchów Dolny oraz Tarnogrodu. W skład Rady Nadzorczej Kasy wybrani zostali Stanisław Wilga, ks Zygmunt Franciszek, Michał Malec, Jan Grasza, Józef Mazurek, Michał Suchara, Kazimierz Pszczoła, Bogdanowicz Antoni. Kasa Stelczyka przejęła działalność Tarnogrodzkiego Towarzystwa Pożyczkowo – Oszczędnościowego i była likwidatorem tego Towarzystwa. Kasa prowadziła działalność do końca 1939 r., a następnie wznowiła ją z dniem 01 sierpnia 1948 roku.

29 czerwca 1950 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków obydwu Kas Stelczyka, na którym – zgodnie z Dekretem o reformie bankowej (Dz. U.R.P. Nr 52 z dnia 12.11.1949 r.) – przyjęto wzorcowy Statut Gminnej Kasy Spółdzielczej (GKS).

W skład Zarządu GKS powołani zostali:

  • Jan Sidor - pełniący obowiązki księgowego,
  • Andrzej Siek - pełniący obowiązki kasjera,
  • Jan Kożuszek - członek Zarządu.

1957 r. na Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli Gminna Kasa Spółdzielcza przyjęła statut Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowej. Podstawą tych zmian była Ustawa o zmianie dekretu o reformie bankowej z dnia 29 maja 1957 r. Kasy Spółdzielcze zostały przekształcone w Spółdzielnie Oszczędnościowo-Pożyczkowe, a na krajowym zjeździe delegatów powołany został do życia Krajowy Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych.

1962 r. na Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli Spółdzielnia przyjęła nowy Statut oraz nazwę Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie. Terenem działania spółdzielni są gromady Tarnogród i Wola Różaniecka.

12 czerwca 1975 r. W następstwie wprowadzonego w 1975 r. nowego podziału administracyjnego kraju dokonano likwidacji powiatów oraz zwiększono liczbę województw. Reforma wywołała potrzebę przeobrażeń wielu instytucji w tym również bankowości spółdzielczej. Przełomem było wprowadzenie w życie ustawy Prawo bankowe z 12 czerwca 1975r. powołującej państwowo-spółdzielczy Bank Gospodarki Żywnościowej, który przejął funkcje Banku Rolnego i Krajowego Związku SOP. Ustawa zobowiązywała banki spółdzielcze do zrzeszania się z BGŻ.

31 stycznia 1989 r. uchwalona została nowa Ustawa Prawo bankowe. Ustawa stworzyła niezbędne podstawy prawne dla konstrukcji nowoczesnego systemu bankowego. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 stycznia 1990r. uległy likwidacji wszystkie związki spółdzielcze. BGŻ S.A. (bank państwowo-spółdzielczy) przestał spełniać w stosunku do banków spółdzielczych funkcję centralnego związku spółdzielczego i żadna inna organizacja tych funkcji nie przejęła. BGŻ S.A.pozostał nadal centralą finansową, zrzeszenie się w nim BS-ów przestało jednak być obligatoryjne. Spośród zrzeszonych wcześniej z BGŻ banków spółdzielczych współpracę na nowych zasadach podjęło prawie 95% z nich. Powstało 9 banków regionalnych zrzeszających bs-y w ramach struktury BGŻ.


01 stycznia 1992 r. Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie zrzeszył się w Gospodarczym Bankiem Południowo – Zachodnim S.A. we Wrocławiu, strukturze niezależnej od BGŻ S.A.

Decyzje o zrzeszeniu z GBPZ S.A. podjęły również z terenu byłego województwa zamojskiego Banki Spółdzielcze w Biszczy, Biłgoraju, Potoku Górnym, Obszy oraz Zamościu.

01 stycznia 1999 r. Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie połączył się z Bankiem Spółdzielczym w Potoku Górnym przekształcając go w Oddział.

15 marca 2002 r. w wyniku połączenia Gospodarczego Banku Południowo Zachodniego S.A. we Wrocławiu z pięcioma bankami zrzeszającymi: Bankiem Unii Gospodarczej, Lubelskim Bankiem Regionalnym, Małopolskim Bankiem Regionalnym, Rzeszowskim Bankiem Regionalnym, Warmińsko-Mazurskim Bankiem Regionalnym powstaje jednego banku zrzeszającego pod nazwą Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.w Warszawie będący najsilniejszym zrzeszeniem skupiającym ok. 60% banków należących do sektora spółdzielczego. Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie podpisał umowę zrzeszenia z BPS S.A.


10 grudnia 2006 r. Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli dokonało zmian Statutu Banku dotyczących między innymi terenu prowadzenia działalności bankowej. Zgodnie z dokonaną zmianą Statutu Banku działa na terenie województwa lubelskiego oraz na terenie powiatów sąsiadujących tj: leżajskiego, niżańskiego, przeworskiego i lubaczowskiego.


24 września 2015 r. Zebranie Przedstawicieli podejmuje Uchwałę w sprawie przystąpienia Banku Spółdzielczego w Tarnogrodzie do Spółdzielni Ochrony Zrzeszenia BPS. Umowa Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS zawarta została dnia 29.12.2015 r.

2024 Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie 

Projekt i wykonanie Net Partners