Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie

Logowanie do iBank Logowanie do iBank 2
Logowanie do Personal Logowanie do kartosfera.pl

Kredyty

Kredyt obrotowy:

 • przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy jak również na spłatę zadłużenia przez Klienta przejmowanego do obsługi z innego banku;
 • może być udzielony jako krótkoterminowy (do 1 roku) lub średnioterminowy (do 3 lat), a w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych rodzajem prowadzonej przez Kredytobiorcę działalności – jako długoterminowy (do 10 lat);
 • oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej ustalanej Uchwałą Zarządu Banku uzależnione od kwoty kredytu;
 • niska prowizja za udzielenie kredytu;
 • wypłata kredytu jednorazowo lub w transzach po udokumentowaniu przez Kredytobiorcę celowości jego przeznaczenia;
 • spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych lub kwartalnych z możliwością dokonania wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.

Kredyt w rachunku bieżącym:

 • przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej Kredytobiorcy jak również na spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego udzielonego przez inny bank na okres do 1 roku;
 • jest krótkoterminowym kredytem (do 1 roku) o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytowej, aż do daty spłaty ustalonej w umowie;
 • warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie w Banku rachunku bieżącego lub zobowiązanie Kredytobiorcy do jego otwarcia przed podpisaniem umowy kredytu;
 • nie wymaga dokumentowania celowości wykorzystania kredytu;
 • oprocentowanie od kwoty aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu według zmiennej stopy procentowej ustalanej Uchwałą Zarządu Banku uzależnione od kwoty kredytu;
 • niskie oprocentowanie niewykorzystanej kwoty kredytu postawionej do dyspozycji klienta;
 • niska prowizja za udzielenie kredytu;
 • możliwość dwukrotnego przedłużenia obowiązywania umowy kredytowej na kolejne maksymalnie 12-miesięczne okresy, bez konieczności spłaty zadłużenia występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania w oparciu o aneks do umowy kredytu.

Kredyt płatniczy:

 • jest kredytem celowym przeznaczonym na pokrycie konkretnych zobowiązań płatniczych Kredytobiorcy;
 • może być udzielony na okres do 30 dni;
 • nie wymaga przedstawienia przez Klienta prognoz finansowych na okres kredytowania;
 • kredyt wraz z odsetkami podlega spłacie z każdego wpływu na rachunek bieżący Kredytobiorcy lub jednorazowo na koniec okresu kredytowania;
 • oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej ustalanej Uchwałą Zarządu Banku uzależnione od kwoty kredytu;
 • niska prowizja za udzielenie kredytu.

Kredyt rewolwingowy:

 • jest rodzajem kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie bieżących potrzeb charakteryzujących się powtarzalnymi cyklami gospodarczymi lub sezonowością, które wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej Kredytobiorcy;
 • rewolwingowy jest kredytem krótkoterminowym (do 1 roku) a w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych rodzajem prowadzonej przez Kredytobiorcę działalności, średnioterminowym (do 3 lat),
 • jest kredytem odnawialnym w trakcie trwania umowy kredytu – spłata części lub całości wykorzystanego kredytu odnawia o dokonaną spłatę kwotę przyznanego limitu kredytu i daje możliwość wielokrotnego wykorzystywania środków w całym okresie kredytowania.
 • oprocentowanie od kwoty aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu według zmiennej stopy procentowej ustalanej Uchwałą Zarządu Banku uzależnione od kwoty kredytu;
 • niska prowizja za udzielenie kredytu;
 • spłata kredytu następuje każdorazowo na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy dotyczącej przekazania środków z rachunku bieżącego na rachunek kredytowy z możliwością dokonania wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów;
 • przedłużenie finansowania kredytem rewolwingowym następuje w formie nowej umowy kredytu lub przedłużenia funkcjonującej umowy kredytu na kolejny okres w formie aneksu, bez konieczności spłaty kredytu.

Kredyt inwestycyjny:

 • przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego;
 • udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi minimum 20% wartości netto przedsięwzięcia (bez VAT) i musi być udokumentowany;
 • okres kredytowania do 15 lat;
 • wypłata kredytu jednorazowo lub w transzach;
 • transze kredytu uruchamiane są po udokumentowaniu przez Kredytobiorcę zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania uprzednio uruchomionych transz kredytu;
 • możliwość refinansowania 50% nakładów inwestycyjnych poniesionych maksymalnie 6 m-cy przed datą złożenia wniosku;
 • oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej ustalanej Uchwałą Zarządu Banku uzależnione od kwoty kredytu;
 • niska prowizja za udzielenie kredytu;
 • karencja w spłacie kredytu w okresie powstawania inwestycji do 24 miesięcy;
 • spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych lub kwartalnych z możliwością dokonania wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.

Kredytowa linia hipoteczna:

 • przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, refinansowanie kredytów gospodarczych udzielonych przez inne banki na w/w cele;
 • maksymalna kwota kredytu do 1.000.000 zł oraz 50% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia;
 • okres kredytowania do 10 lat;
 • oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej ustalanej Uchwałą Zarządu Banku uzależnione od kwoty kredytu;
 • niska prowizja za udzielenie kredytu;
 • spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych lub kwartalnych z możliwością dokonania wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.

2024 Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie 

Projekt i wykonanie Net Partners