Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie

Logowanie do iBank Logowanie do iBank 2
Logowanie do Personal Logowanie do kartosfera.pl

Rachunki bankowe

Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie oferuje prowadzenie rachunków bieżących przeznaczonych do gromadzenia środków pieniężnych oraz wykonywania przez Klienta transakcji płatniczych oraz pomocniczych przeznaczonych na określone cele dla osób prawnych; jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną; osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek; jednostek samorządu terytorialnego; organizacji ustanowionych dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych w tym: stowarzyszeń, fundacji, organizacji politycznych, społecznych, społeczno-zawodowych, wyznaniowych.

Rachunki bankowe mogą być prowadzone również dla kilku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub formie spółki osobowej albo kilku jednostek samorządu terytorialnego jako rachunek wspólny.

Bank prowadzi rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze w następujących walutach: PLN, EUR, USD.

Podstawowe dokumenty wymagane do założenia rachunku:

  • aktualny wpis do właściwego rejestru (CEiDG; KRS)
  • pieczątka firmowa
  • dowód osobisty (do wglądu)

Bank umożliwia dostęp do posiadanych rachunków za pośrednictwem bankowości internetowej oraz wydawanie kart debetowych do rachunków.

Wybrane opłaty z tabeli prowizji i opłat:

  • opłata za założenie rachunku – 35 zł.
  • opłata miesięczna za prowadzenie rachunku – 18,00 zł.
  • opłata za przelew wewnętrzny w Banku – 2,00 zł.
  • opłata za przelew Elixir poprzez bankowość internetową – 1,70 zł.
  • prowizja od wpłaty – 0,20 % (min. 4,00 zł.)
  • prowizja od wypłaty – 0,30 % (min. 4,00 zł.)

2024 Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie 

Projekt i wykonanie Net Partners