Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie

Logowanie do iBank Logowanie do iBank 2
Logowanie do Personal Logowanie do kartosfera.pl

Kredyty

Działalność rolnicza:

 1. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym:
  • Kredyt obrotowy przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą tj. zakup:
   • nawozów mineralnych
   • oleju napędowego na cele rolnicze
   • środków ochrony roślin
   • pasz
   • materiału siewnego
  • Łączna kwota kredytu nie może przekroczyć kwoty 4000,00 zł na 1ha użytków rolnych
  • Termin spłaty maksymalnie do 3 lat
  • Atrakcyjne oprocentowanie stałe
  • Prowizja od przyznanego kredytu od 2%
  • Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku od 70zł
 2. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym:
  • Kredyt w rachunku bieżącym jest kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym tzn. każdy wpływ środków na rachunek bieżący powoduje spłatę kredytu i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach kwoty przyznanego limitu aż do wygaśnięcia umowy kredytu, przeznaczonym na pokrycie bieżących zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności rolniczej.
  • Warunkiem udzielenia powyższego kredytu jest posiadanie rachunku bieżącego w banku
  • Termin spłaty do 12-mcy
  • Atrakcyjne oprocentowanie zmienne: Wibor 3M + marża Banku w skali roku
  • Prowizja od przyznanego kredytu – od 1%
  • Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku od 70 zł
 3. Kredyt płatniczy:
  • Kredyt płatniczy udzielany jest kredytobiorcom posiadającym rachunek bieżący w Banku i terminowo wywiązującym się z zobowiązań wobec banku.
  • Kredyt udzielany jest w przypadku przejściowego braku środków finansowych na pokrycie konkretnych zobowiązań płatniczych do wysokości 80% należności wnioskodawcy wynikającej z faktury
  • Termin spłaty do 30 dni
  • Atrakcyjne oprocentowanie zmienne: Wibor 3M + marża Banku w skali roku
  • Prowizja od przyznanego kredytu 0,5 %
  • Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku od 70 zł
 4. Kredyt inwestycyjny:
  • Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy poprzez m.in.: zakup maszyn, urządzeń lub wyposażenia przeznaczonych do produkcji rolnej, zakupie środków transportu, zakupie budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, zakupie gruntów rolnych, budowie, przebudowie, remontu budynków lub budowli służących do produkcji rolnej oraz na sfinansowanie środków ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego
  • Termin spłaty do 15 lat
  • Atrakcyjne oprocentowanie zmienne: Wibor 3M + marża Banku w skali roku
  • Prowizja od przyznanego kredytu od 1%
  • Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku od 70 zł
 5. Kredyty preferencyjne:
  • Bank udziela Kredytów preferencyjnych z dopłatami do oprocentowania oraz kapitału ze środków ARIMR na podstawie zawartych umów. Przy udzielaniu przez Bank kredytów preferencyjnych stosuje się postanowienia umów zawartych z właściwymi instytucjami, oraz „Warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania” oraz “Wykaz działalności w zakresie rolnictwa i przetwórstwa produktów rolnych wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów”

2024 Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie 

Projekt i wykonanie Net Partners